Algemene voorwaarden

1. Algemeen.

Voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Contour en een cliënt gelden deze voorwaarden.
Van deze voorwaarden kunnen beide partijen niet afwijken tenzij er tussen beide partijen schriftelijk is over een gekomen om wel af te wijken.

 

2. Inspanningen Contour.

Contour zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Contour zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Strippenkaarten.

Een strippenkaart verliest de geldigheid na 3 kalenderjaren na aanschaf. Bij iedere afspraak neemt de cliënt de kaart mee om af te laten tekenen voor gebruik. De strippenkaart is niet in te wisselen voor geld. Het is verboden de strippenkaarten te kopiëren, na te drukken of enigerlei van plagiaat op te plegen.

 

4. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak te melden. Een verhindering bij afslankmassage kan alleen bij dringende reden daar het herhalingsritme de afslankmassage kan verstoren. Dit is dan ook de reden dat cliënt verplicht is de reden te melden bij melding van verhindering. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Contour het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd op de afspraak komt, mag Contour de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Contour moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

5. Betaling.

Contour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op het internet, incl btw. Contour vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop of voorafgaande van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Contour vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Contour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Contour behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Contour zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

Contour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Contour verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Contour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Contour is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding en voor zaken die buiten de garantie vallen. Het resultaat van een afslankmassage is mede afhankelijk van de inspanning van de cliënt en resultaat kan dus ook niet gegarandeerd worden. Contour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Contour. Zij moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Contour de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Contour het recht de cliënt de toegang tot de

te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Contour en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.